AV en privacy verklaring

Leveringsvoorwaarden
Download hier onze leveringsvoorwaarden

Privacy verklaring
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw (persoons)gegevens. De gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens nodig hebben;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
  • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij de gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (werknemers);
  • uw recht respecteren om de persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.